A A A

Gmina Rajcza

Oczyszczanie ścieków i opłaty abonamentowe

„Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie informuje, mieszkańców Gminy Rajcza, że od dnia 01.04.2016r. zostają wprowadzone nowe ceny za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Ceny zostały ustalone zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. Dz. U. z 2015r. poz. 139 t.j., Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Dz. U. z 2006r. Nr 127 poz. 886 oraz zatwierdzone uchwałą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu nr IX/46/2016 z dnia 02.03.2016r.